Recognition and validation of a cross competence in rural community development Horizon2020

ЗА ПРОЕКТА

Новата програма поставя по-голям акцент върху неформалното и формалното обучение извън рамките на Европейския съюз. Фокусирана е върху международното измерение на организации от повече държави с цел да повиши шансовете за заетост на обучаеми, преподаватели и работници чрез повишени възможности за образование и обучение.

Приоритети

Развитие на професионални и ключови компетентности посредством иновативни методи. Развитие на системите за професионално образование...

За необходимостта от Проекта

39% от одобрените проекти в обсега на „Рамката за подкрепа от Общността 2000-2006“ и „Финансовата рамка 2007-2013“ са повлияли за развитието на селските райони....

Основни цели

разработване, разпознаваемост и валидиране на хоризонтални компетентности като част от Европейската квалификационна рамка за нов професионален профил – „специалист „Хоризонт 2020“...

Проектни дейности

Дейности за разпространение: Всеки партньор ще проведе 6 информационни семинара на местно равнище, където ще бъдат въвлечени минимум 25 социални партньори (заинтересовани страни)...

ПРОЕКТ № 2015-1-ES01-KA202-016167

ПАРТНЬОРИ