Recognition and validation of a cross competence in rural community development Horizon2020

PROJEKT RURALITY

Tento nový program je viac zameraný na formálne a neformálne vzdelávanie za hranicami EÚ, s jasným poslaním internacionalizácie, otvorený pre viac krajín s cieľom zlepšiť výchovné a vzdelávacie kapacity pre zamestnávanie študentov, profesorov a pracovníkov.

Priority projektu

Rozvoj základných a prierezových kapacít s využitím inovatívnych metód. Uplatnenie metód a postupov, vychádzajúcich z odborného vzdelávani...

Potreba realizácie projektu

V rámci Európskej podpornej schémy na roky 2000-2006 a v rámci finančného rámca na obdobie 2007-2013, 39% všetkých schválených projektov mal dopad v oblasti rozvoja vidieka. K týmto údajom...

Hlavné ciele

• Rozvíjať, rozpoznať a overiť prierezové kompetencie v EQF pre nový odborný profilu "Komunitný poradca v oblasti rozvoja poľnohospodárstva v rámci Horizon 2020"...

Projektové aktivity

Diseminačné aktivity projektu. Každý partner zrealizuje 6 informačných seminárov na miestnej úrovni za účasti najmenej 25 sociálnych partnerov...

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios