ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Новата Програма ЕРАЗЪМ+ е разработена на базата на няколко знакови стратегии: „Европа 2020“, „Образование и обучение 2020“ и Стратегията за преосмисляне на образованието. Обхваща всички инициативи, свързани с образованието, обучението, младежта и спорта.

Програмата покрива всички нива на образование: училищното и професионалното обучение, висшето образование и обучението за възрастни.

Освен това, ЕРАЗЪМ+ обединява съществуващите до момента програми: „Учене през целия живот“ програмите за висше образование „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“, програмите за двустранно сътрудничество, програма „Младежта в действие“.

Новата програма поставя по-голям акцент върху неформалното и формалното обучение извън рамките на Европейския съюз. Фокусирана е върху международното измерение на организации от повече държави с цел да повиши шансовете за заетост на обучаеми, преподаватели и работници чрез повишени възможности за образование и обучение.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.gob.es/

ПРОЕКТ № 2015-1-ES01-KA202-016167

ПАРТНЬОРИ