PROGRAM ERASMUS+

Erasmus+ je nový program Európskej únie, pripravený v súlade so stratégiou Európa 2020, stratégiou Vzdelávanie a odborná príprava 2020 a stratégiou Rethinking Education a podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ: Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig), Mládež v akcii, programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Tento nový program je viac zameraný na formálne a neformálne vzdelávanie za hranicami EÚ, s jasným poslaním internacionalizácie, otvorený pre viac krajín s cieľom zlepšiť výchovné a vzdelávacie kapacity pre zamestnávanie študentov, profesorov a pracovníkov.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.erasmusplus.gob.es/

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios