Приоритети

• Развитие на професионални и ключови компетентности посредством иновативни методи;
• Развитие на системите за професионално образование чрез повишаване качеството на работа;
• Насърчаване на достъпа до професионално обучение, включително за групи в риск.

ПРОЕКТ № 2015-1-ES01-KA202-016167

ПАРТНЬОРИ