За необходимостта от Проекта

39% от одобрените проекти в обсега на „Рамката за подкрепа от Общността 2000-2006“ и „Финансовата рамка 2007-2013“ са повлияли за развитието на селските райони. Тук следва да добавим и приноса на инициативата на Общността ЛИДЕР+.

В страните членки на ЕС не съществува специфична професионална квалификация като част от професионалните направления и съотносима с Европейската квалификационна рамка, която да третира развитието на селските региони. Нито пък съществуват специфични обучения, които да подготвят многопрофилни професионалисти за гарантиране устойчивото развитие на селските региони.

В цяла Европа търсенето на квалифицирани специалисти за дейности, свързани с развитието на селските райони нараства поради нарастване на разнообразието от дейности в тези райони. А това предполага:

• познаване на реформите в Общата селскостопанска политика (ОСП);
• познаване на инициативата ЛИДЕР (UE) nº 1305/2013, която разглежда развитието на селските региони като водено от общностите и прилага подхода „от долу нагоре“;
• познаване на целите на Европейски фонд за регионално развитие nº 1299/2013;
• познаване на богатите възможности за заетост в селските райони, които предоставя „ХОРИЗОНТ 2020“;
• възможностите за разработване на иновации в агро-хранителния сектор в Европа;
• познаване на възможностите за заетост на „зеления туризъм“: източник на инициативи от младите селскостопански предприемачи;
• опазване на природното и културно наследство и биосферните резервати като източници на заетост за селскостопанските общности в Европа.

ПРОЕКТ № 2015-1-ES01-KA202-016167

ПАРТНЬОРИ