Potreba realizácie projektu

V rámci Európskej podpornej schémy na roky 2000-2006 a v rámci finančného rámca na obdobie 2007-2013, 39% všetkých schválených projektov mal dopad v oblasti rozvoja vidieka. K týmto údajom je potrebné uviesť aj špecifickú iniciatívu LEADER+, zameranú na rozvoja vidieka.

V členských štátoch EÚ nie sú definované odborné kvalifikácie ani prierezové kapacity v oblasti vidieckeho komunitárneho rozvoja v rámci EQF (Európsky kvalifikačný rámec), ale tiež neexistujú konkrétne školenia, ktoré by pripravovali flexibilných odborníkov na tieto osobitné kvalifikačné potreby.

Dopyt po kvalifikovaných odborníkoch na rozvoj aktivít v oblasti rozvoja vidieka sa v celej Európe zvyšuje v dôsledku diverzifikácie a multidisciplinarity aktivít na vidieku. Je preto potrebné zvyšovať kvalifikáciu v nasledovných oblastiach:

• Znalosť reforiem v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.
• Znalosť a uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).
• Uplatňovanie nariadenia EFRR (EÚ) č. 1299/2013 na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
• Informácie o nových zdrojov zamestnanosti vo vidieckych oblastiach prostredníctvom HORIZON 2020.
• Rozvoj inovácií v európskom poľnohospodárskom a potravinárskom sektore.
• Zelený cestovný ruch ako zdroj trhu práce: zdroj iniciatív mladých poľnohospodárskych podnikateľov.
• Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a prírodných rezervácií ako zdroja zamestnanosti v Európskych poľnohospodárskych komunitách.

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios