Основни цели

• Да разработи и валидира широко приложими компетентности в рамките на ЕКР за развитие на селските общности чрез „Хоризонт 2020”.

• популяризиране на новия професионален профил като възможност за квалификация и заетост чрез професионализация в селскостопанското развитие;

• прилагане на иновативни педагогически методи, базирани на дуалното обучение;

• определяне на единици резултати от учене (ЕУР) за новия професионален профил, както и подходящи технически ръководства за подпомагане на учебната дейност.

ПРОЕКТ № 2015-1-ES01-KA202-016167

ПАРТНЬОРИ