Hlavné ciele

• Vývin, definovanie a overenie krížových kompetencií v rámci EQF (európskeho kvalifikačného rámca) pre komunitný rozvoj vidieka prostredníctvom programu Horizon 2020.

• Zvýšenie transparentnosti týchto nových odborných kompetencií, pokračovať v rozvoji kompetencií a podpore zamestnanosti prostredníctvom profesionalizácie rozvoja poľnohospodárstva.

• Využívanie osvedčených inovatívnych pedagogických metód, založených na princípoch duálneho systému vzdelávania.

• Návrh lekcií s prierezovými kompetenciami, ako aj príslušných technických príručiek pre rozvoj vzdelávacích aktivít.

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios