Проектни дейности

Дейности за разпространение:

• Всеки партньор ще проведе 6 информационни семинара на местно равнище, където ще бъдат въвлечени минимум 25 социални партньори (заинтересовани страни).

Интелектуални продукти:

• проучване и анализ на съществуващите в Европа професионални направления и квалификации с цел адаптиране към новия профил;
• проучване на нормативната рамка на Общността за периода 2014-2020: доклад за възможностите за създаване на работни места в селските региони и за подхода към иновации на „Хоризонт 2020“ ;
• разработване на хоризонтални компетентности за новия професионален профил;
• Пилотно обучение, предназначено за оценка и тестване на компетентностите от новия професионален профил;
• Разработване на учебни материали за обучаемите;
• Наръчник с материали за свободен достъп (отворени образователниобразователниресурси);
• ИКТ платформа в помощ на дистанционното обучение в селските райони.

Мултиплициращи събития

• семинар за разпространение на интелектуалните продукти;
• семинар за оценка на интелектуалните продукти;
• семинар за оценка на технологично-базираната платформа;

Обучителни и образователни дейности:

• краткосрочно съвместно обучение на персонала като част от проекта.

ПРОЕКТ № 2015-1-ES01-KA202-016167

ПАРТНЬОРИ