(Español)

Projektové aktivity

Diseminačné aktivity projektu

• Každý partner zrealizuje 6 informačných seminárov na miestnej úrovni za účasti najmenej 25 sociálnych partnerov.

Intelektuálne výstupy:

• Štúdie a analýzy existujúcich relevantných profesií a kvalifikácií v Európe s cieľom prispôsobiť ich na prierezové kompetencie.
• Prieskum komunitárnej normatívy 2014-2020: Správa o možnostiach vytvárania pracovných miest vo vidieckych oblastiach a inovatívneho ducha v rámci Horizon 2020.
• Vývin prierezových kompetencií v profile „Komunitný poradca v oblasti rozvoja poľnohospodárstva v rámci Horizon 2020“.
• Štruktúrované pilotné vzdelávanie pre hodnotenie a testovanie nových zručností.
• Vývin pedagogických materiálov pre študentov.
• Metodická príručka otvorených vzdelávacích zdrojov (OER).
• ICT platforma na podporu „dištančného vzdelávania“ vo vidieckych oblastiach.

Multiplikačné podujatia:

• Informačný seminár, zameraný na prezentáciu intelektuálnych produktov.
• Hodnotiaci seminár: intelektuálne produkty.
• Hodnotiaci seminár: ICT platforma.

Vzdelávacie aktivity:

• Krátkodobé zdieľané školenie pracovníkov, zapojených do projektu Rurality.

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios