Целеви групи

• формални и неформални доставчици на професионално обучение в сферата на селското стопанство;
• регионални и национални образователни институции;
• обучители и специалисти от сферата на професионалното обучение;
• предприемачи в сектора и публични фигури, свързани с услуги за развитието на селските региони;
• местни инициативни групи, които работят за развитието на селските региони и подпомагат създаването на бизнеси;
• служители от местната и регионалната администрация;
• семейни фирми и малки предприятия от селските региони;
• работници в селските региони, които се нуждаят от сертифициране, за да запазят работа си;
• младежи без квалификация и/или търсещи първата си работа;
• жени от селските региони;
• безработни.

ПРОЕКТ № 2015-1-ES01-KA202-016167

ПАРТНЬОРИ