Партньори

Alto Bernesga

Обсега на Фондация РБ Алто Бернезга е предимно в географската област на Алто Бернезга. Фондацията си поставя цели за устойчиво развитие в областта на културата, етнографията, околната среда. Подкрепя и насърчава развитието и управлението на резерват Алто Бернезга според принципите, залегнали в Програмата MАB на ЮНЕСКО и се фокусира върху естествената история и наследство, поддръжка на архитектурата, урбанизацията и традициите на местните хора. За изпълнение на целите си, освен други, Фондацията осъществява и следните дейности: 1) популяризиране, издаване и разпространение на всички видове публикации; 2) популяризиране на консервация и закрила на културното, природно, историческо, художествено, етнографско и антропологическо наследство; 3) организация и разпространение на образователни инициативи за опазване на околната среда и културната идентичност; 4) управление на защитени територии; 5) организиране на конференции, семинари, работни ателиета, изложби, дебати, курсове; 6) инициира и управлява фондове и проекти за проучване, закрила и опазване на природното, хуманитарно, историческо и художествено наследство; 7) сътрудничество при осъществяване на проучвания, дейности и проекти, фокусирани върху дейности, устойчива употреба и интегрирани природни източници.

ADESPER

Асоциация за устойчиво развитие и популяризиране на заетостта в селските региони (ADESPER) е испанска неправителствена организация, формирана от няколко социални деятели от областта на селското и местно развитие. ADESPER има широк опит в областта на развитие на селските региони. Разглежда последното от две страни: обучение и създаване на работни места. По този начин организацията подпомага генерирането на заетост като средство за избягване на обезлюдяване на селото и подобряване на социално-икономическите условия в селските региони. Опит: Асоциацията е участвала активно в много инициативи по програмите Леонардо да Винчи, Фондация Биоразнообразие, EQUAL, Лидер и Interreg. Има богат опит в местното развитие и международното сътрудничество, както и в управлението на обществени фондове.


Corane

CoraNE е португалска неправителствена организация със значителен опит и компетенции в областта на местното развитие и развитието на селските региони. Създадена е през 1995 г. на територията известна като Terra Fria Transmontana, която е формирана от общините Bragança, Miranda do Douro, Vimioso and Vinhais. Основна цел при създаването е социално, икономическо и културно развитие чрез признаване, популяризиране и капитализация на местния потенциал и вътрешните ресурси чрез реализацията на проекти за развитие в региона. Една от целите в стратегията за местно развитие на CoraNE е професионално образование на персонала, специалистите и мениджърите в рамките на институцията и на местното население като цяло. От 2008 година CoraNE популяризира обучителни дейности по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, особено в областта на образованието за възрастни, както и на сертифицираното модулно обучение. Опит по различни програми: Leader II, Leader+ and PRODER; Life, Interreg, Leonardo, Equal, POEFDS, Agro, Agris, ON and POPH.

Cia Toscana

CIA Toscana (Италианска конфедерация на земеделците в Тоскана) е професионална организация на фермерите. Представлява и защитава икономическите, социални и граждански интереси на фермерите в селските общности. Конфедерацията е съставена от асоциации на провинциално, регионално и национално ниво, които са юридически независими. Базирана е във Флоренция и представлява 20 000 фермерски предприятия и над 70 000 заети в тях. Асоциацията популяризира участието на фермери в избора на икономически дейности по отношение на други сектори на икономиката и на обществото като цяло като се зачитат равенството, достойнството и взаимната изгода. Работи за опазване околната среда и защита на териториите, стреми се към възстановяване на баланса между селските и урбанизираните райони, популяризира културата, хотелиерството и природните дадености, което позволява разпространение на ценностите на селото сред градското население. Предоставя различни услуги за практически решения в сектор земеделие. Организацията е участвала в Програмите за развитие на селските региони и на човешките ресурси (LEADER, HORIZON, INTEGRA, ADAPT), както и в специфични програми за обучение (LEONARDO, GRUNDTVIG).


Agroinstitut NITRA

Агроинститут Нитра е образователна институция в рамките на Министерството на земеделието, околната среда и регионалното развитие в Република Словакия. Организацията е създадена през 1967 г. и участва в разработването на национални и международни стратегии и проекти за продължаващо образование, предимно в областта на селското стопанство и развитието на селските региони. Основните стратегически цели на Агроинститут са: a) развитие на ефективна система за продължаващо образование в сектор земеделие и храни; b) подкрепа и координиране на консултантски услуги в областта на земеделието. Организацията предоставя услуги и хотелско настаняване при провеждане на конференции, както и ИКТ и библиотечни услуги. Агроинститут има значителен опит в разработването и реализацията на международни двустранни и многостранни проекти (Програма за учене през целия живот – Леонардо да Винчи и Грюндвиг, други двустранни програми за сътрудничество)

Infocenter

ИНФОЦЕНТЪР ЕООД (БЪЛГАРИЯ) е лицензиран център за професионално образование и обучение и предоставя лицензирани курсове за придобиване на квалификации по над 40 професии. Центърът постоянно обогатява своя набор от обучения в съответствие с променящия се пазар на труда и появяващите се нови професии. Поддържа широка мрежа от висококвалифицирани преподаватели на възрастни и други специалисти, които влияят върху планирането, развитието, и контрола на качеството на системите за професионално образование и обучение в България и Европа. Работи в тясно сътрудничество с Националната агенция за професионално образование и обучение при разработването и валидирането на нови учебни материали и програми. В ежедневната си дейност следва принципите на ECVET, EQAVET, европейската и националната квалификационни рамки и други стратегически документи. Центърът работи в партньорство с местни, национални и международни институции, агенции и власти. Има опит в реализацията на проекти по предишните програми Леонардо да Винчи и Грюндвиг, както и по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Одобрен доставчик на обучения към Агенция по заетостта и акредитиран трудов посредник от МТСП.


GOU

GOU е среден по големина държавен университет, разположен в провинция Токат в Турция. Преподавателският състав наброява над 1000 члена, заети в образованието и изследователската дейност. Университетът има за главна цел да бъде динамично и ефективно учебно заведение в региона. Други цели са предоставяне на образователни, обучителни и изследователски услуги с високо качество за подготовка на специалисти от различни области и създаване на интелектуална общност, акредитирана от различни национални и международни агенции за качество. Областите, в които университетът предоставя услуги са: образование и обучение, научна и приложна изследователска дейност, професионално ориентиране, международно сътрудничество, издателска дейност. През последните 10 години GOU участва в над 20 международни проекта, в над 10 от които като координатор. Университетът е изпълнявал образователни проекти не само за студенти и млади хора, но и за други целеви групи – хора в неравностойно положение или уязвими групи (хора със специфични образователни потребности, хора в риск от социално изключване, безработни, нискоквалифицирани и др.). Релевантни проекти: ACID (TOI): подобряване на компетентностите за развитие на селското стопанство и селските региони IPCISP (ERASMUS+): подобряване на професионалните компетентности и повишаване на социалното развитие на персонала в затворите KAMEDAP: Платформа за професионална солидарност сред жените

ПРОЕКТ № 2015-1-ES01-KA202-016167

ПАРТНЬОРИ