Partneri

Alto Bernesga

Nadácia Fundación RB Alto Bernesga je aktívna predovšetkým v rámci oblasti Alto Bernesga. Nadácia zastrešuje kultúrne, etnogra cké, environmentálne aktivity a podporuje aktivity s cieľom udržateľného rozvoja. Takisto v súlade s princípmi zakotvenými v programe M & B UNESCO podporuje rozvoj a správu biosférickej rezervácie ALTO Bernesga, a najmä sa zameriava na rozvoj prírodného dedičstva a histórie HIGH Bernesga a správy architektúry, stavebníctva, urbanizmu a tradícií obyvateľov daného regiónu. Aby boli splnené ciele a účely, nadácia vyvíja okrem iného tieto činnosti: 1) Podpora, publikovanie a distribúcia rôznych druhov publikácií. 2) Podpora zachovania a ochrany kultúrneho a prírodného, historicko-umeleckého, etnogra ckého a antropologického dedičstva. 3) Organizovanie a propagácia kultúrneho povedomia a environmentálneho vzdelávania. 4) Správa chránených oblastí. 5) Organizovanie a propagácia konferencií, seminárov, workshopov, výstav, diskusií, seminárov, kurzov. 6) Rozdeľovanie a správa nančných prostriedkov pre projektové štúdie, výskum, ochranu a zachovanie prírodného, kultúrneho, historického, umeleckého a prírodného dedičstva. 7) Spolupráca pri vykonávaní štúdií, výskumov, aktivít a projektov, zameraných na aktivity z oblasti udržateľného využívania zdrojov a integrovaných prírodných zdrojov.

ADESPER

Združenie pre udržateľný rozvoj a podporu zamestnanosti na vidieku (ADESPER) je španielska nezisková organizácia, tvorená niekoľkými sociálnymi aktérmi z oblasti rozvoja vidieka a miestneho rozvoja. ADESPER má bohaté skúsenosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vidieka; zaoberá sa viacerými aktivitami: vzdelávanie a tvorba pracovných miest.Týmito aktivitami podporuje vytváranie pracovných miest ako možnosť, ako sa vyhnúť vyľudňovaniu vidieka a zlepšenia sociálnych a hospodárskych podmienok vo vidieckych oblastiach. Skúsenosti: Združenie sa aktívne podieľa na mnohých iniciatívach v rámci programov ako Leonardo da Vinci, Biodiversity Foundation, Equal, Leader a Interreg. Má veľké skúsenosti v oblati miestneho rozvoja a nadnárodnej spolupráce, rovnako ako v správe fondov Spoločenstva.


Corane

CoraNE je portugalská nezisková organizácia s významnými schopnosťami a skúsenosťami v oblasti miestneho rozvoja a rozvoja vidieka. Založená bola v roku 1995, s cieľovou oblasťou známou ako Terra Fria Transmontano, tvorenou obcami Bragança, Miranda do Douro, Vimioso a Vinhais. Hlavným cieľom vytvorenia organizácie bol sociálny, hospodársky a kultúrny rozvoj regiónu prostredníctvom valorizácie, propagácie a kapitalizácie lokálnych a endogénnych zdrojov, prostredníctvom implementácie rozvojových projektov v regióne. Jedným z cieľov stratégie miestneho rozvoja CoraNE je realizácia odbornej prípravy zamestnancov, technikov a manažérov inštitucionálneho rámca a miestnej populácie všeobecne. CoraNE podporuje vzdelávacie aktivity v rámci operačného programu Ľudské zdroje (POPH), a to najmä v rámci vzdelávania dospelých a odbornej prípravy (AET) a Certi kovaného modulárneho vzdelávania (CMT) od roku 2008. Skúsenosti: Leader II, Leader + a PRODER; Life, Interreg, Leonardo, Equal, POEFDS, Agro, Agris, ON a POPH.

Cia Toscana

La Confederación Italiana de Agricultura Toscana (CIA Toscana) je profesijné združenie poľnohospodárov. Reprezentuje a zastupuje ekonomické, sociálne a občianske záujmy poľnohospodárov a vidieckej komunity. CIA Toscana je organizovaná v krajských, regionálnych a národných asociáciách, ktoré sú právne nezávislé. Sídlo má vo Florencii a zastupuje 20.000 poľnohospodárov a viac ako 70,000 pridružených osôb. CIA Toscana podporuje účasť poľnohospodárov v ekonomických rozhodnutiach vo vzťahu k ostatným odvetviach hospodárstva a spoločnosti, na základe rovnakých hodnôt a vzájomnej spokojnosti; vyvíja aktivity na ochranu životného prostredia a ochranu územia, sleduje obnovenie rovnováhy mesta-krajiny; podporuje kultúrne aktivity, služby cestovného ruchu, ktoré umožňujú šírenie hodnôt vidieckeho prostredia v rámci mestskej populácie. Takisto zabezpečuje mnoho služieb na poskytovanie praktických riešení v poľnohospodárskom sektore. CIA Toscana je aktívna v programoch rozvoja vidieka a ľudských zdrojov (LEADER, HORIZON, INTEGRA, ADAPT) a špeci ckých vzdelávacích programov (Leonardo, Grundtvig).


Agroinstitut NITRA

Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, odbornej prípravy a certifikácie pôdohospodárskych poradcov, v oblasti efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií.

Agroinštitút má rozsiahle skúsenosti v oblasti vývinu a implementácie medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych projektov (LLP program Leonardo da Vinci, Grundtvig, ERASMUS Plus a rôzne bilaterálne programy).

Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby.

Infocenter

INFOCENTER je licencované centrum OVP a poskytuje akreditované školenia pre viac ako 40 kvali kácií. Neustále rozširuje svoje vzdelávacie ponuky v závislosti na meniacom sa trhu práce a nových pracovných miestach, ktoré sa začínajú objavovať. Centrum vedie širokú sieť vysoko kvali kovaných odborných lektorov pre dospelých, ako aj ďalších profesionálov, ktorí ovplyvňujú návrh, vývoj a riadenie kvality systémov odborného vzdelávania v celom Bulharsku a Európe. Pokiaľ ide o vývoj a overovanie nových učebných materiálov a učebných osnov, pracujú v úzkej spolupráci s Národnou agentúrou pre odborné vzdelávanie a prípravu. Vo svojej každodennej práci sa riadia princípmi ECVET, EQAVET národnými a európskymi kvali kačnými rámcami a ďalšími relevantnými dokumentmi. Centrum pracuje v spolupráci s miestnymi, národnými a medzinárodnými inštitúciami, agentúrami a úradmi. Máme skúsenosti s predchádzajúcimi projektami Leonardo a Grundtvig a tiež s národnými rozvojovými projektmi z oblasti ľudských zdrojov. Sme tiež akreditovaný a úzko spolupracujeme s Národnou agentúrou pre zamestnanosť v oblasti plánovania kariéry, kvali kácie a sprostredkovania práce.


GOU

GOU je štátna univerzita strednej veľkosti a nachádza v Tokat provincii Turecka. Je aktívna v niekoľkých oblastiach vzdelávania a výskumu s viac ako 1.000 členmi fakulty. Má za cieľ stať sa dynamickým a efektívnym poskytovateľom vysokého školstva v regióne. Ciele GOU sú poskytovanie vysoko kvalitného vzdelávania, odbornej prípravy a výskumných služieb, za účelom vzdelávania špecialistov v rôznych oblastiach a vytvorenia intelektuálnej komunity, akreditovanej národnými a medzinárodnými agentúrami. Oblasti, v ktorých je univerzita aktívna a poskytuje služby, sú: vzdelávanie a školenia; vedecký a aplikovaný výskum; vedenie a poradenstvo; profesijná orientácia; medzinárodná spolupráca v rôznych oblastiach; publikačná činnosť. V posledných 10 rokoch bola GOU zapojená do viac ako 20 projektov nancovaných z EÚ a OSN, viac ako 10 pod jej koordináciou. GOU implementovala projekty v oblasti vzdelávania / odbornej prípravy nielen pre študentov a mladých ľudí, ale aj pre iné cieľové skupiny – znevýhodnené alebo ohrozené skupiny (osoby s mentálnym postihnutím, osoby ohrozené sociálnym vylúčením, nezamestnaní, s nízkou kvali káciou atď.). Relevantné projekty: ACID (TOI): zvyšovanie kompetencií poľnohospodárskych poradcov v rozvoji poľnohospodárstva a vidieka, IPCISP (Erasmus +): Zlepšenie odbornej spôsobilosti a zvýšenie sociálneho rozvoja väzenského personálu, KAMEDAP- platforma pre odbornú solidaritu medzi ženami.

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios