Ortaklar

Alto Bernesga

Vakfın kapsam alanı ağırlıklı olarak Alto Bernesga olarak tanımlanan bölgedir. Vakfın amacı bölgenin kültürel, etnogra k, çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlamında kalkınmasını teşvik etmektir. Vakıf, M&B UNESCO programında benimsenen ilkelere göre ALTO BERNESGA Biyosfer Rezervinin gelişimi ve idaresini desteklemek ve teşvik etmektir. Bu kapsamda özellikle HIGH BERNESGA’nın doğal tarihi sanatının ve mirasının korunması ve kendi insanının gelenek ve göreneklerinin korunmasına da önem vermektedir. Vakıf hede erini gerçekleştirmek ve amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmektedir: 1) H1) Her türlü yayının hazırlanması, basılması ve dağıtılması, 2) kültürel ve doğal mirasın korunması, tarihsel, sanatsal antropolojik, etnogra k yapının muhafaza edilmesinin teşvik edilmesi, 3) ) kültürel farkındalık ve çevre eğitiminin organize edilmesi ve teşvik edilmesi. 4) Korunan alanların idaresi, 5) Konferans, seminer, atölye çalışmaları, sergiler, konferanslar, tartışmalar, seminerler, kursların organizasyonu ve teşvik edilmesi, 6 ) Doğal, beşeri, tarihi, sanatsal ve çevresel miras ile ilgili çalışma, araştırma, ve koruma projeleri için fon bulmak ve yönetmek, 7) Sürdürülebilir kullanım konusundaki eylemleri ve entegre doğal kaynaklar vb konulara yönelik çalışmalar, araştırma, faaliyet ve projelerin yürütülmesinde işbirliği

ADESPER

Kırsal İstihdamın Sürdürülebilir Gelişimi Derneği (ADESPER), kırsal ve lokal gelişim kapsamında çeşitli sosyal gruplardan oluşan ve kar amacı gütmeyen bir İspanyol organizasyonudur. ADESPER, sürdürülebilir kırsal kalkınma alanında oldukça deneyimlidir. Bu kapsamda dernek, hem eğitim hem de iş oluşturma faaliyetleri ile ilgilenmektedir. Yaptığı faaliyetler ile, kırsal nüfusun azalmasını önlemenin bir yolu olarak istihdam oluşturmayı teşvik etmektedir. Aynı zamanda kırsal alandaki sosyal ve ekonomik koşulları geliştirmeyi de teşvik etmektedir. Deneyim: Leonardo da Vinci, Biyoçeşitlilik Vakfı, Eşitlik (Equal), Lider (Leader) veya Avrupa’da Bölgeler Arası İşbirliği (Interreg) gibi programlar kapsamında çok sayıda girişimcilik projesine aktif bir şekilde dâhil olmuştur. Lokal gelişim ve ülkeler arası işbirliği aynı zamanda Topluluk Fonlarının idaresinde de büyük deneyimi bulunmaktadır.


Corane

CoraNE lokal ve kırsal kalkınma alanında yeterlilik ve deneyim sahibi, kar amacı olmayan 1995’de kurulmuş bir Portekiz kuruluşudur. Hedef alanı, Terra Fria Transmontana olarak bilinen Braga, Miranda do Douro, Vimioso ve Vinhais Belediyeleri sınırlarını kapsamaktadır. Kuruluşunun temel amacı, lokal potansiyelin kıymetlendirme, tanıtım ve akti eştirmesi yolu ile sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini bölgede kalkınma projelerinin uygulanması ile sağlamaktır. Bu konularda iç kaynakların kıymetlendirmesi önemlidir. CoraNE’nin lokal gelişim strateji amaçlarından birisi, kurumsal çerçevede bölgedeki personelin ve teknisyenlerin mesleki eğitimlerinin gerçekleştirilmesidir. CoroNE, 200’den bu yana İnsan Potansiyeli Operasyonel Programı (POPH) Eksen 2, özellikle Yetişkin Eğitimi ve Öğretimi Tip 2.2 ve Serti kalı Modüler Oluşumlar (FMC) 2.3 altında yapıcı faaliyetleri teşvik etmektedir. Doğal ve kültürel kaynakların zenginleştirilmesi ve ağ oluşumunun teşvik edilmesi ile kırsalın gelimini destekleme görevine devam etmektedir. Programlardaki Deneyimleri: Leader II, Leader+ ve PRODER; Life, Interreg, Leonardo, Equal, OEFDS, Agro, Agris, ON ve POPH.

Cia Toscana

e Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (CIA Toscana), profesyonel bir üretici derneğidir. CIA Toscana çi çinin ekonomik, sosyal ve sivil çıkarlarını korur ve kırsal toplumu temsil eder. e CIA Toscana yasal olarak bağımsız olan il, bölge ve ulusal dernekler şeklinde oraganize olmuştur. Merkezi Floransa şehrindedir ve 20.000 çi çiyi ve buna bağlı 70.000 kişiyi temsil etmektedir. CIA Toscana ekonominin ve toplumun diğer sektörlerinde eşit saygınlık ve karşılıklı kolaylık temelinde ekonomik seçimlerinde çi çi katılımını teşvik eder. Çevrenin ve bölgenin korunması için çalışmak; kasaba ve ülke arasındaki denegeyi kurmaya çalışır. Kentsel nüfus arasındaki kırsal dünyanın değerinin yaygınlaşmasını sağlayan kültürel etkinlikler, misa rperverliği ve yardımlaşmayı teşvik eder. Tarım sektöründe pratik çözümler sağlayarak birçok hizmet sunmaktadır. Kırsal Kalkınma ve İnsan Kaynakları Programlarında (LEADER, HORIZON, INTEGRA, ADAPT) ve özel eğitim programlarında (LEONARDO, GRUNDTVIG) yer almışlardır.


Agroinstitut NITRA

Agroinstitut Nitra 40 yıldan daha uzun bir süredir geleneksel olarak eğitim veren bir eğitim kurumudur. Özellikle tarım ve kırsal kalkınma başta olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde sürekli eğitim stratejileri ve projelerin geliştirilmesinde görev almaktadır. Agroinstitut’ün ana stratejik hede eri: a) tarım-gıda sektöründe sürekli eğitim sisteminin etkinliğinin geliştirilmesi ve b) danışmanlık sistemlerinin desteklenmesidir. Kurum, konferans ve yönetim kurulu tesisleri ile kütüphane hizmetlerinin kiralanması, konaklama ve yemek gibi hizmetleri de sunmaktadır. Agroinstitut aynı zamanda uluslararası ikili ve çok tara ı projelerin uygulanması ve geliştirilmesinde de önemli deneyime sahiptir (LLP programları Leonardo da Vinci, Grundtvig, farklı ikili programlar).

Infocenter

INFOCENTER EOOD (Bulgaristan) lisanslı bir Mesleki Eğitim Merkezidir ve 40’dan fazla yeterlilikler için lisanslı eğitimler vermektedir. Kurum sürekli değişen işgücü piyasası ve ortaya çıkan yeni işlere bağlı olarak kendi eğitim faaliyetlerini genişletmektedir. Kurum yetişkinlerin ve diğer uzmanların mesleki eğitiminde oldukça deneyimli olan çok geniş bir yelpazede uzman çalışmaktadır. Yeni bir eğitim materiali ve müfredatının geliştirilmesi söz konusu olduğunda Mesleki Eğitim konusundaki Ulusal Ajans ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadırlar. Kendi günlük çalışmalarında ECVET, EQAVET, ulusal ve Avrupa yeterlilik çerçeveleri ve diğer ilgili belgelerde belirtilen prensipleri takip etmektedirler. Merkez, lokal, ulusal ve uluslararası enstitüler, ajanslar ve yetkili kurumlar ile ortaklık şeklinde çalışmaktadır. Daha önceki Leonardo ve Grundtvig projeleri ve aynı zamanda İnsan Kaynakları Geliştirme projelerinde deneyim sahibiyiz. Kariyer planlaması, yeterliliği ve iş gücü arabulucğu alanlarında Ulusal İstihdam Ajansı ile yakın bir şekilde çalışmaktayız ve bu kurum tarafından tanınmaktayız.


GOU

Türkiye’nin Tokat ilinde bulunan orta büyüklükteki bir devlet üniversitesidir. Ankara’nın 440 km kuzey doğusunda yer almaktadır. GOU, 3 Temmuz 1992 yılında kurulmuştur ve 1000’den fazla öğretim üyesi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinde akti ir. Yaklaşık 30 binden daha fazla öğrencisi vardır ve bunların 400 tanesi yabancı uyrukludur. GOU’nin amacı bölgede dinamik ve etkin bir eğitim hizmeti vermektir. Hede eri, farklı alanlarda uzmanlar yetiştirebilmek amacı ile yüksekkalitedeeğitim,öğretimvearaştırma faaliyetlerini sunmak ve ulusal ve uluslararası kalite kuruluşlarından serti kalı bilgili bir toplum oluşturmaktır. Üniversitenin aktif olduğu ve sunduğu hizmetler: eğitim& öğretim; bilimsel&uygulamalı araştırma; rehberlik & danışmanlık; uzman uyum; farklı alanlarda uluslararası iş birliği; yayın faaliyetleridir. Son 10 yıl içerisinde GOU, 20’ninüzerindeAvrupaBirliğiveBirleşmiş Milletler destekli projede yer almış ve 10 taneden fazlasını yönetmiştir. Sadece öğrenciler ve gençler için eğitim ve öğretim faaliyetleri değil aynı zamanda dezavantajlı ve kırılgan gruplar (öğrenme zorluğu bulunan insanlar, sosyal olarak dışlanma riskinde olan insanlar, işsizler, düşük nitelikliler vd.) gibi diğer gruplara da hizmet sunmuştur. İlgili Projeler: ACID (TOI): Kırsalın ve Tarımın Geliştirilmesinde Tarım Danışmanlarının Yetkinliklerinin İyileştirilmesi (2012-1-TR1- LEO05-35178); IPCISP (ERASMUS PLUS): Cezaevi Personelinin Mesleki Yeterliliklerinin ve Sosyal Gelişimlerinin İyileştirilmesi (2015-1-TR01-KA204-022215), KAMEDAP: Kadınlar Arasında Mesleki Dayanışma Platformunu (TR07H1.02-001/PWE-343).

Proyecto: 2015-1-ES01-KA202-016167

Socios